Belépés

Köszöntő

Tisztelt Látogatóink!

 

Szeretettel köszöntjük Önt a Budapest- Rákoscsabai  Református Egyházközség Betlehem óvodájának küldetésnyilatkozatában megfogalmazott gondolatokkal:

Küldetésünk, hogy Isten ajándékaként kapott gyermekeket, a krisztusi úton járva az Ő szeretetében neveljük.

 

Minden gyermeknek joga, hogy hitben, szeretetben, nyugodt és biztonságos légkörben nevelkedhessen. Személyes hitünk és életünk példájával, legjobb tudásunknak megfelelően, a családokkal szorosan együttműködve nevelünk.

A ránk bízott sajátos nevelési igényű gyermekeket képességeiknek megfelelően

igyekszünk  fejleszteni, oldani túlzott szorongásaikat, bizonytalanságaikat, segítjük őket az önmegismerés útján.

Keresztyén érték rendünkhöz igazodva legfontosabb feladataink egyikének tekintjük, hogy megtanítsuk a gyermekeknek, hogy szeretettel, elfogadóan viszonyuljanak egymáshoz.

Óvodánk kiemelt értékeinek tekintjük a hitet, a szeretetet, megbízhatóságot, minőségi munkára való törekvést.

                                                                                               Váradi Gáborné

 

 

 

Az óvoda bemutatása
Intézményünket a Rákoscsabai Református Egyházközség 1994-ben alapította. Óvodánkban 3-7 éves gyermekeket nevelünk keresztény szellemben.
Ez a lelki irányvonal és a hitéleti nevelés fontossága meghatározza óvodánk fő arculatát. Bibliai történetek, napi áhítatok imádságok,rendszeres templomlátogatások színesítik meg csoportjaink életét.
A szülők igényéhez igazodva a gyermekeket reggel 6-tól este 17 óra 30-ig tudjuk fogadni.
2009 szeptemberétől új építésű 600 m2-es,6 csoportra bővülő ÖKO-OVI VÁR elnevezésű épületünkben 150 gyermek számára van hely.

A nevelőtestület döntése alapján fogadunk a többi gyermekkel együtt nevelhető

testi fogyatékos- a helyváltoztatáshoz szükséges eszközöket a lehető legbiztonságosabban használó, vagy eszközök nélkül mozgó mozgáskorlátozott gyermeket

♦ érzékszervi látás/ hallás fogyatékosok közül a gyengén látó és enyhébben hallássérült gyermeket

Intézményünk komfortjai közé sorolhatók: 
♦ tágas  tornaterem,
♦ fejlesztőszoba
♦ sókamra
♦ szakmai és  gyermekkönyvekkel kiegészítőkkel ellátott könyvtár  és eszköztár
                                    ♦ tágas udvar/télen szánkós dombbal                 
♦ csoportonkénti terasz
♦ kulturális és óvodai házi programokhoz 200  férőhelyes aula
♦ megújuló energiából fűtés és napkollektorokból nyert melegvizes ellátás

Különleges hal formájú épületünk csendes, főúttól  elzárt,jó levegőjű családi házas környezetben  helyezkedik  el.  Főbejárata előtt minden igényt kielégítő parkolási lehetőség van az autósok és a biciklivel érkezők számára. Akik gyalog jönnek ideális megközelítésű, hiszen az óvoda előtt közvetlen buszmegálló biztosítja a gyerekek-szülők biztonságos megérkezését. Játszóudvarunk a főépület jobb és bal oldalán távol a zajtól kerítéssel elzárt füves, bokros, tágas területen terjeszkedik. Udvarunk érdekessége még, hogy a gyerekek részére vásárolt bicikliknek, rollereknek egyedi kövezésű út lett építve, ezzel is kielégítve és fejlesztve mozgásigényüket.
6 csoportunkhoz tágas terasz ugyanannyi árnyékolt homokozó és egyéb fejlesztő eszközök, fajátékok, nagy füves terek, játszódomb tartozik. Ezek teszik változatossá, egyedivé udvari kint létünket. Mozgásfejlesztő játékaink gumitéglákra telepítettek ezzel is kikerülve az esetleges baleseteket.
Tornaszobánk új perspektívát nyitott óvodánk életében és széles eszköztára minden igényt kielégít. Gyermekeinkkel szükség szerint heti több alkalommal mozgásfejlesztő pedagógus foglalkozik. Így a labilisabb mozgáskoordinációjú gyerekek is lehetőséget kapnak, hogy kipróbálják határaikat, és időben felzárkózzanak a kívánt iskolaérettségi szintre.
A gyerekekkel felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok foglalkoznak, akik munkájukat hitből, szeretetből végzik. Óvodai csoportjainkat úgy szervezzük, hogy közel azonos korú gyerekek kerüljenek egy csoportba. Ettől csak rendkívüli esetben térünk el.
A gyermeket Isten ajándékának tekintjük, akit a krisztusi úton járva az Ő szeretetében nevelünk. Fontosnak tartjuk azt a jogát, hogy hitben, szeretetben, nyugodt és biztonságos légkörben  nevelkedhessen. Biztosítjuk a sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődéséhez a megfelelő feltételeket,  szükségletei kielégítését.

·         Az óvodánk közvetetten segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Az óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását.

Nevelésünkben a zenei- és vizuális nevelés területek kapnak hangsúlyosabb szerepet, mert azt valljuk, hogy ezek erősítik keresztyén szellemiségű nevelésünk személyiségformáló hatását.

Gyermekeinket úgy védjük a világ felfokozott tempójától, hogy tudatosan nem vállalunk fel olyan tevékenységeket, melyek a nyugodt és elmélyült játéktól veszik el az időt.

A sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás útmutató igéje:

       Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne   

           a magunk kedvére éljünk”

                                      Róm. 15,1

 

A ránk bízott sajátos nevelési igényű gyermekeket képességeinek megfelelően  fejlesztjük, oldjuk túlzott szorongásaikat, bizonytalanságaikat, segítjük őket az  önmegismerés útján. 

Keresztyén értékrendünkhöz igazodva legfontosabb feladatainknak egyike megtanítani  a gyermekeknek, hogy szeretettel, elfogadóan viszonyuljanak egymáshoz önazonosságuk megőrzésével.

 

 

 

 

 ÓVODÁNK NEVELÉSI CÉLJA

 

 Sokoldalú, harmonikusan fejlődő személyiség kibontakoztatása, a keresztyén  értékrend átadása a Biblia tanítása szerint, az életkori sajátosságok és az eltérő  fejlődési ütem figyelembevételével.

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével:

Szakértői Bizottság szerint 3-7 éves integrálható SNI gyermekek normál közösségben    való nevelése, a sajátos nevelési igényből következő hátrányok csökkentése, az ép és  sérült  gyermekek  közötti kölcsönös elfogadás és tolerancia kialakítása; felkészítés az   egyes   gyermekeknek  megfelelő iskolai életre.

Ennek érdekében feladataink:

♦    szakember, gyógypedagógus segítségével, irányításával habitációs, rehabilitációs fejlesztés, a sérült területek, képességek fejlesztése, kompenzálása játékos, életkorhoz igazodó, (terhelhetőséghez is), egyéni, (külön) és csoportos, (közös) foglalkozási formában

         differenciált, egyéni bánásmód az eltérő ütemű fejlődés lehetőségének biztosítása

        védettség biztosítása, a SNI gyermek szocializációjának elősegítése

        a normál közösség húzóerejének érvényesítése

         önállóságra nevelés

Minden óvodáskorú gyermek esetében feladat a prevenció, de ez a SNI gyermekek esetében kiemelt hangsúlyt kap, és kiegészül a korrekció és a kompenzáció elvével. A speciális feladatok ellátása mellett az ép gyermekeknél esetlegesen fellépő problémák is azonnali feltárásra   kerülnek és szakirányú ellátásban részesülnek. Programunk egészében véve céljának és feladatának tekinti, hogy az óvodai nevelés, fejlesztés során elért eredmények függvényében 6-7 éves kor körül az ép és a SNI gyermekek egyaránt képességeiknek és mozgás, beszéd és értelmi állapotuknak megfelelő iskolatípusba kerüljenek.

 

 

 

ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI

 

A református óvodában a nevelési alapelvek a Biblia üzenetére épülnek, mely az élet  minden kérdéséhez, így a gyermekeink neveléséhez is világos és határozott koncepciót ad.Útmutatására soha nagyobb szükségünk nem volt, mint ebben az értékválsággal küzdő  világban.

  Istentől kért bölcsesség, krisztusi szeretet és szolgálat, mely a másságot tolerálja, az egyéniséget tiszteletben tartja, bizalomra épül

  a gyermek egyszeri, egyedi lényének felismerése és képességeinek felelősségteljes fejlesztése, akik megállják a helyüket a társadalomban

a gyermeki szabadság biztosítása olyan ésszerű szabályokkal, amelyek elősegítik a közös élmények és tevékenységek által a szocializációt, az erkölcsi tulajdonságok megalapozását

  a gyermek tevékenységére épülő tanulás

  a családokkal való együttműködés és szükség szerint segítségnyújtás, gondoskodás

  egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség biztosítása

  minden érintett kapja meg a sajátos nevelési szükségletének megfelelő sérülés- specifikus ellátást

  titoktartási kötelezettség betartása minden szinten

Óvodánk kapcsolata a szülőkkel
Hisszük, hogy a gyermek Isten ajándéka, akit a családoknak adott sáfárságra. A gyermeknek elsősorban a szüleitől kell kapnia a szeretetet, a megértést és a nevelést, ebben igyekszünk segítő kezet nyújtani. A gyermek fejlődéséért kölcsönös a felelősség, így a családdal való együttműködésnek a célja mindig a gyermek optimális fejlesztése.
Ennek érdekében együttműködésünk formái:
♦ Családlátogatás óvodába lépés előtt
♦ Anyás beszoktatás biztosítása
♦ A gyermek születésnapjának megünneplése a szülő részvételével a saját csoportjában
♦ Adventi gyertyagyújtás a szülőkkel és a gyerekekkel
♦ Barkács délutánok szervezése csoportjainkban
♦ Óvoda és családok közös kirándulása /évente 1x/
♦ Családi nap minden tavasszal
♦ Évzáró műsorok és búcsú-uzsonnák az iskolába menőknek
♦ Egyházi ünnepeinken való közös részvétel (tanévnyitó, karácsony, Anyák napja)

 

 

 

 

 Csoportjaink:

 

  

Bárka csoport

"MERT JÓ AZ ÚR, ÖRÖKKÉ TART SZERETETE…”                                                 100.ZSOLT. 5.a

 

Óvónők: Szilvi néni, Viki néni

Dajka: Erika néni

 

 

Csillag csoport

 

  „ ÉN VAGYOK AMA FÉNYES HAJNALI CSILLAG” 

                             Jel.22,16B

 

Óvónők: Erzsike néni, Éva néni

Dajka: Anci néni

 

 

Bárányka csoport

 

     „AZ ÚR AZ ÉN PÁSZTOROM, NEM SZŰKÖLKÖDÖM.”

                                     ZSOLT.23,1

 

Óvónők: Erika néni, Kati néni

Dajka: Timi néni

 

 

Szivárvány  csoport

Képtalálat a következőre: „szivárvány”    „AZ ÉN ÍVEMET HELYEZTETEM A FELHŐKBE, S EZ LESZ JELE A SZÖVETSÉGEMNEK KÖZÖTTEM ÉS A FÖLD KÖZÖTT”   

                     1 MÓZ.9,13

 

                                         Óvónők: Ildikó néni, Cili néni

                                         Dajka: Ági néni

 

 

Napocska csoport

    ÉN VAGYOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA…”

                            JÁN.8,12

 

    Óvónők: Kati néni, Ramóna néni

    Dajka: Melinda néni

 

 

Halacska csoport

„MI PEDIG AZ ÚRNAK, A MI ISTENÜNKNEK NEVÉRŐL EMLÉKEZÜNK MEG.”                                

                         ZSOLT.  20,8

 

Óvónők: Melinda néni, Kati néni

Dajka: Edit néni